Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług
jest KNG Marketing LTD  z siedzibą w Room 3a Whisby Road, Hillcroft House Hillcroft Business Park Lincoln LN6 3QJ, określaną dalej wymiennie jako: „KNG Marketing LTD.” lub „Administratorem”

Administrowanie Serwisem

KNG Marketing LTD jest administratorem serwisu internetowego Instastories.pl, dalej „Serwis”, a wszelkie czynności
związane z funkcjonowaniem Serwisu podejmowane są poprzez komórki własne KNG Marketing LTD tj.: osoby wykonujące funkcję administratora sieci oraz administratora serwisu. KNG Marketing współpracuje również
z nielicznymi podwykonawcami w zakresie ulepszania funkcjonalności Serwisu oraz w zakresie marketingu – GoogleAdwords i GoogleAnalytics (współpraca jest zgodna z przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”).

Przetwarzanie danych

Naszym celem jest również należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być m.in.
zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w
drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
prawo do sprostowania –Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą –Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z danym Administratorem, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

podmiotom z naszej grupy kapitałowej;
naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. franczyzobiorcom i podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO

Jako Administrator, KNG Marketing informuje, iż:

dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rejestracją w Serwisie w tym by skorzystać z Usługi Newsletter KNG Marketing, jak również – o ile taka zgoda będzie wyrażona – w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej odKNG Marketing,;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Usługi Newsletter KNG Marketing,;
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od KNG Marketing, jest dobrowolne;
osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej od KNG Marketing,, sobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej;

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania;
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane;
osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Mechanizm cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych.

Niektóre funkcjonalności na stronach nie będą działały w sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.

KNG Marketing, przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi KNG Marketing, współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach
internetowych. Nie są to dane osobowe. W przypadku niniejszego Serwisu dostęp do danych posiada firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook czy Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).

W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+, LinkedIn), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie
informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.
Dane są także wykorzystywane w celach reklamowych (działania remarketingowe), aby dopasować przekaz reklamowy do preferencji użytkowników, również w reklamach emitowanych u partnerów zewnętrznych. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych.
Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, KNG Marketing, może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych
użytkowników.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownik Serwisu w każdej chwili może zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Internet Explorer
Google Chrome
Firefox Mozilla
Opera
Safari
.
KNG Marketing,informuje, że powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice
w sposobie ich ustawienia. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych.KNG Marketing, nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. KNG Marketing,rekomenduje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Instastory.pl.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisie,KNG Marketing,zamieści odpowiednią informację na tej podstronie.

Kontakt z KNG Marketing,

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w KNG Marketing,, należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej kontakt@instastories.pl